Government of Nepal
Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperatives
Department of Livestock Services
Directorate of Animal Health
Central Veterinary Laboratory
Tripureswor, Kathmandu, Nepal
English || Nepali
Message From Chief

Dr. Dikar Dev Bhatta


Detection of disease is the foundation for disease control, prevention and eradication. Early and accurate diagnosis of diseases can only be assured in fully equipped laboratories Read More...
Latest Downloads

News/Notice

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना
03 May 2017 10:52 AM
        नेपाल सरकार
        पशु पंक्षी बिकास मन्त्रालय
        पशु सेवा विभाग
        पशु स्वस्थ्य निर्देशनालय
        केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला
       त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डांै ।
       बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना
     
     
         ( प्रकाशित मिति ः २०७४।१०।११)
         यस कार्यालयबाट मिति २०७४।०८।०६ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये तपसिल बमोजिमको बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राहि भई स्विकृतको लागि सिफारिस भै आए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ (२)  अनुसार तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को  दफा ४७ को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबै बोलपत्रदाताहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ  ।   

सिनं   

ठेक्का न कामको बिबरण      छनोट भएको बोलपत्र दाताका  नाम र ठेगाना कबोल अंक (भ्याट बाहेक) CVL/Works/NCB̸ 074/ 075/1 Upgrading of Newly Constructed   of BSL 2+ Laboratory

 

ई.जि.इन्फ्रा प्रा.लि. तिनकुने ,काठमाण्डौ २,५३,७४,१९२।२५
           
           
           
           
Copyright © 2018 Central Veterinary Laboratory All Rights Reserved
Designed   Develop by Techno Universal Pvt. Ltd.